???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Про Інспекцію» Загальна інфорамація версія для друку
Загальна інфорамація

 

Формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії покладено на Державну інспекцію ядерного регулювання України, центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

 

Виконання покладених функцій забезпечується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року 363 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України».

 

НАША ПОЗИЦІЯ

Пріоритет захисту людей та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання та безпека використання ядерної енергії  – основні принцип регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

МІСІЯ

Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань, що ґрунтується на  принципах: незалежності, неупередженості, компетентності, відповідальності, об’єктивності та відкритості, забезпечення дотримання вимог ядерної захищеності та гарантій нерозповсюдження ядерної зброї.

НАША СТРАТЕГІЯ

Здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки за міжнародними стандартами та достатньою кількістю компетентного персоналу, мотивувати персонал на професійне виконання своїх обов’язків та постійну прихильність до безпеки, сприяти професійному розвитку працівників.

Створювати атмосферу довіри, за якої усі підконтрольні суб’єкти мають можливість відкритого обміну інформацією про ризики радіаційної небезпеки та дії, що призвели або можуть призвести до радіаційних аварій.

Керуватися принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживати всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.

Зміцнювати інфраструктуру державного регулювання, перейти на сучасні методи та інструменти державного регулювання, інформаційні технології, сучасні моделі проведення експертиз, перевірок та оцінок безпеки.

Формувати позитивний імідж органу державного регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Популяризувати державне регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії через офіційні вебпортали європейських партнерів та соціальні мережі.

Покращувати взаємодію та використання волонтерського ресурсу громадськості.

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівництво Держатомрегулювання проголошує цю політику та бере на себе зобов’язання дотримуватись у своїй діяльності таких принципів:

‒ визначати довгострокові та короткострокові цілі політики, демонструвати лідерство та відповідальність за кінцевий результат;

‒ забезпечувати прозорість, об’єктивність у прийнятті регулюючих рішень, встановлювати письмові процедури, що регламентують усі види регулюючої діяльності та процеси взаємодії;

‒ просувати ініціативу своїх працівників, ліцензіатів та інших зацікавлених сторін з удосконалення законодавства та інфраструктури державного регулювання;

  забезпечувати доступність інформації про прийняті регулюючі рішення;

‒ забезпечувати виконання всебічної та незалежної оцінки безпеки та захищеності на основі європейських стандартів та кращої міжнародної практики;

‒ розвивати людський потенціал та підвищувати стандарти життя державних службовців шляхом забезпечення високих стандартів навчання, покращення матеріально-технічної бази, соціального захисту, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

‒ інформаційне забезпечення державної політики у сфері регулювання безпеки використання ядерної енергії, підвищувати роль засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії  Держатомрегулювання із засобами масової інформації та інститутами громадянського суспільства;

‒ залучати міжнародних експертів, Громадську раду та суспільство до розробки довгострокової стратегії розвитку Держатомрегулювання;

‒ впроваджувати технології е-урядування та е-демократії в органі державного регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії.

‒ зміцнювати державне регулювання безпеки та захищеності з метою сприяння захисту інтересів національної безпеки; попередження та припинення диверсій, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Кожен працівник Держатомрегулювання своїм прикладом добросовісного виконання обов’язків створює позитивний вплив на формування високого рівня культури безпеки, культури захищеності та гарантій нерозповсюдження.

 

Голова Держатомрегулювання                                                  Григорій ПЛАЧКОВ

 

Заступник Голови Держатомрегулювання                             Руслана ТРІПАЙЛО