???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Європейська інтеграція» Імпплементація Угоди про асоціацію» План імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом версія для друку
План імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом

 

Схвалено

розпорядженням Кабінету Міністрів України

                                                                            від 18.02.2015 № 110-р

 

 

ПЛАН

імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання та припиняє дію Директив 89/618/Євроатом, 90/641/Євроатом 96/29/Євроатом, 97/43/Євроатом та 2003/122/Євроатом

 

І. Загальна частина плану імплементації

 

1. Підстави розроблення плану імплементації

 

План імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, та припиняє дію Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 2003/122/ Євратом (Офіційний вісник ЄС,  L 13, 17 січня 2014 р., с. 1–73), підготовлено на виконання:

- статті 342 та Додатку XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цієї Угоди);

- пункту 187 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 № 847-р.

Строк імплементації Директиви 2013/59/Євратом – листопад 2016 року. Відповідно до прикінцевих положень Директиви введення в дію законів, нормативно-правових актів та адміністративних положень - до 6 лютого 2018 року.

Стаття 342 Угоди не підлягає тимчасовому застосуванню відповідно до рішень Ради ЄС від 17.03.2014р № 2014/295/EU, від 23.06.2014 р. № 014/668/EU та від 29.09.2014р. № 2014/691/EU.

 

2.         Мета і завдання розроблення плану  імплементації

 

Метою цього плану імплементації є встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням та опроміненням населення, проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні.

Основними завданнями імплементації є:

гарантування дотримання цілей Директиви, якими передбачено необхідність забезпечення умов для підтримання та посилення радіаційної безпеки; реалізація законодавчих, організаційних та технічних змін з метою підвищення рівня радіаційної безпеки в Україні;

узгодження положень чинного законодавства України з положеннями Директиви щодо особливостей ситуацій існуючого, планового та аварійного опромінення та відповідних категорій опромінення: «професійне», «опромінення населення», «медичне опромінення»;

реформування Державної інспекції ядерного регулювання України з метою посилення її незалежності та інституційної спроможності;

забезпечення належних вимог ліцензування окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії;

підвищення рівня радіаційного захисту персоналу, населення (в тому числі і пацієнтів) та довкілля відповідно до світових та європейських стандартів;

забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, що є відповідальним за радіаційну безпеку;

забезпечення інформаційної прозорості, підвищення ефективності інформування громадськості.

 

3.         Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

 

З часів катастрофи на Чорнобильській АЕС в  України приділяється особлива увага питанням впливу радіації на здоров’я людини, в тому числі і за рахунок дії іонізуючого випромінювання, спричиненого штучними та природними  джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ).

В Україні 4644 суб’єкта діяльності використовують більше 22 728 ДІВ, в тому числі: радіонуклідних джерел – 10 084; генеруючих пристроїв  – 12 644.

Штучні ДІВ застосовуються у більшості галузей економіки, зокрема: в медицині – для діагностики та лікування онкологічних захворювань, сільському господарстві – для опромінення та дослідження зернових культур, у промисловості – для радіографічного та технологічного контролю, вимірювань (ваги, кількості, щільності тощо), геофізичних досліджень свердловин, стерилізації продукції, наукових досліджень тощо.

Поводження з ДІВ у кожній галузі має свою специфіку та потребує захисту людей, які під час виконання своєї професійної діяльності знаходяться в сфері впливу іонізуючого випромінювання. Забезпечення радіаційного захисту людини і довкілля при використанні ДІВ є пріоритетним напрямом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Одним із основних принципів державного регулювання є диференційований підхід до різних видів діяльності з використання ДІВ, враховуючи їх потенційну ядерну та радіаційну небезпеки шляхом:

звільнення від регулюючого контролю ДІВ з низьким рівнем потенційної небезпеки.;

реєстрації в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання усіх ДІВ, що не звільнені від регулюючого контролю;

ліцензування діяльності з використання ДІВ, що мають середній та високий рівень потенційної небезпеки, відповідно до вимог встановлених Законом України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії». Рішення про можливість звільнення від ліцензування діяльності з використання ДІВ приймається Держатомрегулювання за умови відповідності ДІВ Критеріям, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174.

Категорії для радіонуклідних ДІВ (1-5) за рівнем їх потенційної небезпеки затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382. Згідно з цією категоризацією ДІВ 1-3 категорій мають високий рівень потенційної небезпеки та підлягають посиленому регулюючому контролю.

Законодавство України в частині регулювання радіаційної безпеки в цілому відповідає вимогам Директиви та міжнародним стандартам. Водночас підвищення рівня радіаційної безпеки потребує впровадження нових технічних умов, а також нових підходів регулювання. Таким чином, реалізація комплексу нормотворчих, організаційних, координаційних заходів, передбачених планом імплементації, сприятиме максимальному досягненню цілей та вимог, закріплених Директивою.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні тим, які врегульовано у Директиві  є:

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР;

Закон України «Про захист людини від іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998 № 15/98-ВР;

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.01.2000 № 1370-XIV;

Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від  20.08.2014 № 363 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1925).

В національних нормативно-правових актах відображено більшість положень Директиви, однак існують певні розбіжності (невідповідність або неповнота) положень національних нормативно-правових актів з положеннями Директиви.

Зокрема, українській системі радіаційної безпеки притаманний "жорсткий" регулюючий підхід, який передбачає розробку та впровадження нормативно-правових актів, що містять детальні технічні вимоги, критерії та параметри. Перевагою такого підходу є чіткість і однозначність, а недоліком -  надмірна деталізація на рівні норм і правил. Це призводить до збільшення кількості нормативно-правових актів та ускладнює процес регулювання і контролю рівнів опромінення як персоналу, так і населення.

Нова система, що реалізована в Директиві, передбачає більш гнучкий підхід, при якому на рівні норм і правил обумовлюються фундаментальні принципи і референтні рівні доз опромінення, які не повинні перевищуватися, тобто положення, які не потребують частого перегляду.

Крім "жорсткої" системи регулювання існують і інші проблеми. Багато нормативно-правових актів, які сьогодні діють в країні, приймалося в різні періоди часу. До цих пір деякі галузі промисловості України (наприклад, уранова та медицина) регулюються документами СРСР, хоча з 1991 року двічі фундаментально змінювалася система протирадіаційного захисту. Джерела з природним вмістом радіонуклідів, радонове опромінення та космічне опромінення екіпажів повітряних суден взагалі не регулюється на законодавчому рівні.

Також є нововведення, які не розглядаються в повному обсязі чинною системою радіаційного захисту (наприклад, обмеження опромінення медичними джерелами), або не регламентується взагалі (поводження з природними радіонуклідами у відходах промислових підприємств і технологій не відносяться до практичної діяльності). Такі положення Директиви відсутні в національному законодавстві та потребують повної імплементації в національне законодавство.

Необхідно зазначити, що імплементація окремих положень Директиви потребуватиме не тільки відповідних змін до законодавства, але й потребуватиме фінансових, трудових та технічних ресурсів для забезпечення їх реалізації, що детально розписано у розділі ІІ цього Плану. 

 

4.  Головний виконавець та співвиконавці

 

Головним виконавцем є Держатомрегулювання.

Співвиконавці: МОЗ, Міненерговугілля.

Планується залучення до виконання плану заходів компетентних з питань радіаційного захисту підприємств та установ за їх згодою, а саме наукові інститути та установи НАН України та НАМН.

 

 


ІІ. Заходи плану імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання

 

Зміст заходу

Виконавці

Строк*

Програми та/або проекти допомоги ЄС, інших донорів

Індикатор(и) виконання

1

2

3

4

5

6

Основне завдання 1. Поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження

1. Статті 15, 16 Директиви

1.1 1.1 Нормотворчі заходи

1.1.1 Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

проекту Закону України про внесення змін до законів України:

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;

“Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

 

 1.1.2 Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Розроблення проектів нормативно-правових актів:

Загальні вимоги радіаційної безпеки діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання;

   

 

 

Загальні положення радіаційної безпеки при поводженні з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження;

   

Про внесення змін до Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)" в частині скасування радіаційно-гігієнічного регламенту 4 групи; 

  

 Про скасування  деяких нормативно-правових актів з питань основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України

 

1.1.4.     1.1.4 Розроблення нових нормативно-правових актів:

Вимоги та умови  безпеки поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження;

 

 

 

Правила радіаційної безпеки виробництв, де можливе опромінення радіонуклідами природного походження

 

Держатомрегу-лювання

Міненерговугілля

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

 

 

 

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

Міненерговугілля

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

 

 

-//-

 

 

 

 

-//-

 

 

 

Держатомрегу-лювання

Міненерговугілля,

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

2018

 

 

 

 

2018

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2018

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

-//-

 

 

 

-//-

 

 

 

 

-//-

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

-//-

 

 прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

  

 

 

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

 

прийнятий нормативно-правовий акт

 

 

 

-//-

 

 

 

-//-

 

 

 

 

-//-

 

 

 

прийнятий нормативно-правовий акт

 

 

 

-//-

1.2 Організаційні заходи

Розроблення суб’єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії та погодження з Держатомрегулювання організаційно-технічних заходів, направлених на врахування положень нормативно - правових актів щодо поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження,  та  планів їх реалізації

 

 

Суб’єкти діяльності в сфері використання ядерної енергії

 

2018

 

-

 

погоджені з Держатомрегулюванням плани реалізації організаційно-технічних заходів

1.3 Спільні заходи

Проведення консультацій з громадськістю та діловими колами при підготовці проектів актів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів

   

    Проведення семінарів, круглих столів тощо з метою роз’яснення нових вимог безпеки, встановлених відповідно до Директиви

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

2015-2017

 

 

2016-2018

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

-//-

 

кількість проведених консультацій

 

 

кількість проведених семінарів, круглих столів тощо

Основне завдання 2 Безпека опромінення від радону

1. Статті 17, 22-25 Директиви

1.1 Нормотворчі заходи

 

Розроблення національного плану дій ( державну цільову програму) із зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону

 

 

                 

 

 

Держатомрегу-лювання

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

 

 

 

2016

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

розпорядження Кабінету Міністрів про затвердження державної цільової програми.

1.2  Організаційні заходи 

    Створення бази даних опромінення від радону репрезентативних груп населення, як частини  державної системи обліку та контролю доз опромінення населення України

 

  

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

 

 

2018

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

база даних опромінення від радону репрезентативних груп населення

 

1.3  Спільні заходи

Проведення із залученням громадських організацій екологічної спрямованості  семінарів, круглих столів, інших заходів просвітницької роботи з населенням щодо забезпечення безпеки від опромінення радоном  

 

 

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

2016-2018

 

-

 

кількість проведених семінарів, круглих столів тощо

Основне завдання 3 Ситуації існуючого, запланованого та аварійного опромінення

1. Стаття 7 Директиви

1.1 Нормотворчі заходи

Розроблення проектів нормативно-правових актів:

 Загальні положення радіаційної безпеки в ситуаціях існуючого, запланованого та аварійного опромінення;

 

 

 

Про внесення змін до чинних нормативно-правових актів  з метою включення положень щодо забезпечення радіаційної безпеки в ситуаціях існуючого, запланованого та аварійного опромінення

 

Держатомрегу-лювання

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

2017

 

 

 

 

2017

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

-//-

 

прийнятий нормативно-правовий акт

 

 

-//-

1.2  Організаційні заходи

Розробка суб’єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії та погодження з Держатомрегулювання організаційно-технічних заходів, направлених на врахування положень нормативно - правових актів щодо забезпечення радіаційної безпеки в ситуаціях існуючого, запланованого та аварійного опромінення

 

 

Суб’єкти діяльності в сфері використання ядерної енергії

 

2018

 

-

 

 

 

 

 

 

Погоджені з Держатомрегулюванням плани реалізації організаційно-технічних заходів

1.3  Спільні заходи

Проведення консультацій з громадськістю та діловими колами при підготовці проектів актів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів

 

 Проведення семінарів, круглих столів тощо з метою роз’яснення нових вимог безпеки, встановлених відповідно до Директиви

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

2015-2017

 

 

2016-2018

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

-//-

 

кількість проведених консультацій

 

 

кількість проведених семінарів, круглих столів

Основне завдання 4 Навчання та підготовка з питань ядерної та радіаційної безпеки

1. Статті 14, 34, 79, 82, 83 Директиви

 

1.1  Нормотворчі заходи

1.1.1 Розроблення  та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

    проекту закону України про внесення змін до законів України:

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”

“Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”

1.1.2 проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Розроблення Положення про експерта з радіаційного захисту

 

 

 

Держатомрегу-лювання

 

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

 

 

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Прийняття

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»;

 

постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

 

прийнятий нормативно-правовий акт

1.2.     Спільні заходи

Проведення консультацій з громадськістю та діловими колами при підготовці проектів актів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів

 

Проведення семінарів, круглих столів тощо з метою роз’яснення нових вимог безпеки, встановлених відповідно до Директиви

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

2015-2017

 

 

2016-2018

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

-//

 

кількість проведених консультацій

 

 

кількість проведених семінарів, круглих столів

Основне завдання 5 Медичне опромінення

1. Глава 7 Директиви

1.1  Нормотворчі заходи

1.1.1 Розроблення  та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

проекту Закону України  про внесення змін до законів України:

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”

“Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії;

 

1.1.2  проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Розроблення  проектів нормативно-правових актів:

Загальні положення радіаційної безпеки при медичному опроміненні

   

 

Про внесення змін до чинних нормативно-правових актів  з питань медичного опромінення

 

Держатомрегу-лювання

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

 

 

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

2017

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

-//-

 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

 

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулюван-ня України»

 

прийнятий нормативно-правовий акт

 

 

-//-

1.2 Спільні заходи

 

Проведення консультацій з громадськістю та діловими колами при підготовці проектів актів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів

 

Проведення семінарів, круглих столів тощо з метою роз’яснення нових вимог безпеки, встановлених відповідно до Директиви

 

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

 

 

2015-2017

 

 

2016-2018

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

-//-

 

 

кількість проведених консультацій

 

 

кількість проведених консультацій, семінарів, круглих столів

Основне завдання 6 Розрахунки доз опромінення

1. Глава 7 Директиви

1.1  Нормотворчі заходи

1.1.1 Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

проекту Закону України про внесення змін до законів України:

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;

“Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

 

 1.1.2 Розроблення  та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

 

 

 

 

1.1.3. Розроблення  нормативно-правового акта щодо  методики обчислення доз опромінення на основі вимірювальних величин

 

Держатомрегу-лювання

Міненерговугілля

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

 

 

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

Прийняття

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

  

 

 

 

Прийняття

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

прийнятий нормативно-правовий акт

 

1.2 Організаційні заходи

   Створення державної системи обліку та контролю доз опромінення населення України

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

 

2018

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки

 

система обліку та контролю доз опромінення населення України

1.3 Спільні заходи

Проведення консультацій з громадськістю та діловими колами при підготовці проектів актів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів

 

Проведення семінарів, круглих столів тощо з метою роз’яснення нових вимог безпеки, встановлених відповідно до Директиви

 

 

 

Держатомрегу-лювання

НАМН(за згодою)

 

-//-

 

2015-2017

 

 

2016-2018

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

-//-

 

 

 

кількість проведених консультацій

 

 

кількість проведених консультацій, семінарів, круглих столів

Основне завдання 7 Інше

 

1. Статті 11, 26, 31, 32, 33, 35, 52 Директиви

1.1  Нормотворчі заходи

1.1.1.      Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

проекту Закону України про внесення змін до законів України:

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;

“Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

 

1.1.2 Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо загальних вимог безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання  із врахуванням вищезазначених вимог Директиви

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

МОЗ

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

 

 

 

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

МОЗ

НАМН (за згодою)

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

Прийняття

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

 

 

Прийняття постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

прийнятий нормативно-правовий акт

 

1.2  Організаційні заходи

 Створення системи контролю доз опромінення екіпажів повітряних суден як складової державної системи обліку та контролю доз опромінення населення України

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

 

2018

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги відповідно до Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

 

 

державна система обліку та контролю доз опромінення населення України

1.3 Спільні заходи

    Проведення консультацій з громадськістю та діловими колами при підготовці проектів актів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів

 

Проведення семінарів, круглих столів тощо з метою роз’яснення нових вимог безпеки, встановлених відповідно до Директиви

 

 

Держатомрегу-лювання

НАМН (за згодою)

 

-//-

 

2015-2017

 

 

2016-2018

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

-//-

 

кількість проведених консультацій,   

 

 

кількість проведених семінарів, круглих столів

Основне завдання 8 Глосарій

                                           ГЛАВА ІІ. Стаття 4. Директива

1.1 Організаційний захід

Розроблення англо-українського глосарію термінології в сфері забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту з метою усунення розбіжностей в термінології між законодавством України та вимогами Директиви

 

 

1.2 Оприлюднення англо-українського глосарію термінології в сфері забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту 

 

 

Держатомрегу-лювання,

НАМН (за згодою)

 

 

 

 

Держатомрегу-лювання

 

2016

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

-

 

англо-український глосарій термінології в сфері забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту

 

публікація на офіційному веб-сайті

 

* Строки передбачаються із врахуванням статті 106  Директиви Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року